• Spikeshop.nl, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van spikes, hardloopschoenen en wandelschoenen, één en ander in de ruimste zin.
 • Door een bestelling te plaatsen bij Spikeshop.nl, accepteert u onze algemene voorwaarden. Spikeshop.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat laatste aanspraak kan maken op vergoeding of genoegdoening. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen.
 • Alle aangeboden producten en opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, het kan echter voorkomen dat de genoemde specificaties, prijzen, getallen of andere aanduidingen afwijken; Spikeshop.nl kan er echter niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
 • Spikeshop.nl behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden de bestelling niet te accepteren. Beschreven kortingen zijn eenmalig en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend voor latere bestellingen.
 • Spikeshop.nl zal zorgen voor een gedegen aflevering van uw bestelling en deze binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling versturen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden geclaimd.
 • Spikeshop.nl heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
 • Levering vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Levering geschiedt via TNT Post of een andere vervoerder.
 • Bij weigering van de koper zonder opgaaf van reden zullen de verzendkosten in rekening worden gebracht aan de koper.
 • De koper heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 7 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan Spikeshop.nl te retourneren. De verzendkosten worden u echter wel in rekening gebracht.
 • De al ontvangen betaling wordt binnen 30 dagen, onder aftrek van genoemde verzendkosten, op uw rekening teruggestort. De periode van 7 werkdagen gaat in op de dag dat u uw bestellingen ontvangt.
 • Voor artikelen waarvan de verzegeling is verbroken of de labels zijn verwijderd of het artikel is niet meer in oorspronkelijke staat, geldt dit retourrecht niet.
 • Retouren kunt u sturen naar: Spikeshop.nl p/a Vlietenburg 40, 2804 WT Gouda.
 • Kosten van transport van retourzendingen zijn voor uw eigen rekening. Indien artikelen foutief (verkeerde maat, product, fabricage fout) geleverd zijn door Spikeshop.nl, zijn de retourkosten voor rekening van Spikeshop.nl. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen door ons NIET geaccepteerd worden.
 • Op alle producten van Spikeshop.nl geldt de normale fabrieksgarantie. Aangezien Spikeshop.nl officieel dealer is van de aangeboden merken, zullen wij de garantievoorwaarden in deze overnemen.
 • Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de voorwaarden, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen door de koper schriftelijk worden ingediend. Later ingediende reclamaties kunnen niet in behandeling worden genomen.
 • Spikeshop.nl blijft eigenaar van de bestelde producten tot alle plichten (betaling) door u zijn voldaan. Indien door verlate betaling voorraden zijn veranderd, kunt u geen rechten ontlenen aan de eerdere bestelling. De termijn hiervoor bedraagt 7 werkdagen.
 • Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Spikeshop.nl geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de koop doch voor de aflevering wijzigen, heeft Spikeshop.nl het recht de daaruit voortvloeiende kosten u door te berekenen.
 • Kortingen worden telkens eenmalig verleend. Eerder verleende kortingen binden Spikeshop.nl op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
 • De koper zal de hem in rekening gebrachte bedragen, afrekenen. Alle betalingen aan Spikeshop.nl moeten zonder inhoudingen worden voldaan. U verliest het recht op levering indien de betaling afwijkt van de betalingsverplichting.
 • Schoenen kunnen afwijken voor wat betreft kleurstelling op de foto. Dit is mogelijk doordat leveranciers de kleurstelling (tussentijds) wijzigen zonder de functionaliteit te wijzigen. Spikeshop.nl is niet altijd in staat om dit direct op de website aan te passen. Indien de functionaliteit van het product gelijk is gebleven, kunt u hier geen rechten aan ontlenen.
 • Spikeshop.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de schoenen anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
 • Spikeshop.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de koper of een derde ter zake van (bij gebruik van) de schoenen mocht lijden.
 • Het is mogelijk dat een op de website aangeboden maat is uitverkocht. Wij zullen dit per email of telefonisch aan u melden. Aan het niet voorradig zijn van een bepaalde maat, kunnen geen leveringsverplichtingen worden verbonden.
 • De koper zal aan Spikeshop.nl alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Spikeshop.nl benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
 • Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, evenals iedere overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders dan door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank. Deze rechtbank zal bepaald worden door Spikeshop.nl.